Παρουσιάσεις

 1. Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP). Πολυθεματικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής.
  Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ (19.02.2017)
 2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη Γαστρεντερολογία. Επιστημονική συνάντηση.
  Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ (01.02.2017)
 3. Σύγκριση EUS-FNA βελόνας Echotip Procore με Echotip Ultra ίδιας διαμέτρου (22G): μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή μάζα. Προφορική ανακοίνωση.
  36
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (26.11.2016)
 4. EUS-κατευθυνόμενη παροχέτευση ενδοκοιλιακών συλλογών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις παγκρέατος: άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα Προφορική ανακοίνωση.
  36
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (26.11.2016)
 5. Προοπτική μελέτη της εφαρμογής ενός νέου συστήματος χολαγγειοσκόπησης (short-access cholangioscopy) στη θεραπεία της λιθίασης και την εκτίμηση ακαθόριστων στενώσεων των χοληφόρων. Προφορική ανακοίνωση.
  36
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (27.11.2016)
 6. Παροχέτευση συμπτωματικών παγκρεατικών ψευδοκύστεων με ενιαίο σύστημα τοποθέτησης LAMS (lumen-apposing metal stent): παρουσίαση 2 περιστατικών. Προφορική ανακοίνωση.
  36
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (27.11.2016)
 7. Σύγκριση κολονοσκόπησης ευρέος οπτικού πεδίου και κλασσικής κολονοσκόπησης με ή  χωρίς ανάστροφη επισκόπηση στο δεξιό κόλον. Προοπτική μελέτη με συμμετοχή δύο κέντρων. Προφορική βραβευμένη ανακοίνωση.
  34
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (05.12.2014)
 8. Μελέτη παρατήρησης της δυνατότητας εφαρμογής και της διαγνωστικής απόδοσης της ανάστροφης επισκόπησης του δεξιού κόλου στην καθημερινή κλινική πράξη. Προφορική ανακοίνωση.
  34
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (05.12.2014)
 9. Βελτίωση της ποιότητας της κολονοσκόπησης σε Πανεπιστημιακή Ενδοσκοπική Μονάδα  με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος. Προφορική ανακοίνωση.
  33
  0 Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (07.12.2013)

Powerpoint Presentation